Belangenconflictbeleid

 

Informatie over het belangenconflictenbeleid van DVV verzekeringen

In ons beleid rond belangenconflicten doen we er alles aan om te voorkomen dat u als klant nadelige gevolgen ondervindt. Uiteraard passen we de wettelijke bepalingen strikt toe en hanteren we de strengste normen. Daarvoor hebben we instructies en procedures opgesteld om potentiële belangenconflicten te identificeren en te beheren.

Wat is een belangenconflict?

Wij omschrijven een belangenconflict als:
- een situatie waarbij de belangen van DVV verzekeringen onverenigbaar kunnen zijn met die van een van zijn klanten of er tegengesteld aan kunnen zijn
- een situatie waarbij de belangen van een klant of een groep klanten onverenigbaar zijn met die van een andere klant of een andere groep klanten

Wat is onze benadering?

DVV verzekeringen is voorstander van een benadering in 2 stappen: de identificatie, en vervolgens de preventie of het beheer van een belangenconflict.

Hoe identificeren we belangenconflicten?

DVV verzekeringen heeft de potentiële gevallen van belangenconflicten in kaart gebracht. Die lijst wordt beheerd door de afdeling Compliance op voorstel van de verschillende betrokken afdelingen van DVV en gecommuniceerd aan de directie. De standaardscenario's voor belangenconflicten worden bewaakt door de betrokken afdelingen.

Voorbeelden van situaties:
- aan de klanten producten voorstellen die niet geschikt zijn voor hen (termijn, risico, profiel...)
- geschenken en uitnodigingen aanvaarden, zodat de objectiviteit in het gedrang zou kunnen komen
- belangenconflicten tussen 2 verzekerden bij dezelfde maatschappij of tussen een verzekerde en de maatschappij

Hoe voorkomen we belangenconflicten?

- De werknemers van DVV verzekeringen moeten zorgen dat zij zich totaal onafhankelijk opstellen in hun contacten met de klanten. Daarom werden er maatregelen ingevoerd om elke invloed tegen te gaan en om borg te staan voor een onafhankelijke houding: het tegengaan van ongepast optreden ten aanzien van bepaalde activiteiten of diensten, de politiek inzake geschenken en uitnodigingen enz.
- Belangenconflicten vermijden, veronderstelt ook dat de zorgvuldigheidsplicht gehandhaafd blijft en dat de onderneming een productengamma aanbiedt dat ruim genoeg is.

Hoe beheren we de belangenconflicten?

- Met het oog op het voorkomen of beheren van mogelijke belangenconflicten zijn organisatorische maatregelen nodig. Daarvoor werden specifieke regels en procedures in het leven geroepen.
- Indien er zich toch belangenconflicten voordoen, doet de onderneming nooit een gepersonaliseerde aanbeveling en beperkt zij zich tot het evalueren van de kennis en de ervaring van de klant.
- Belangenconflicten in verband met intermediatie-activiteiten worden bijgehouden in een register. Elk jaar evalueert de Compliance-functie dit register om structurele oplossingen te implementeren, de opleidingsbehoeften in te schatten en de inventaris van mogelijke belangenconflicten aan te vullen.

Hoe informeren we de klanten bij een belangenconflict?

Indien een belangenconflict niet kan worden vermeden, wordt de betrokken klant op de hoogte gebracht. Dankzij die informatie kan hij of zij met kennis van zaken een beslissing nemen over het verdere verloop van het dossier of de transactie.

Klachten over belangenconflicten worden specifiek opgevolgd.

Extra maatregelen

DVV verzekeringen nam nog verschillende andere maatregelen rond belangenconflicten:
- procedures en richtlijnen: we hebben een deontologische code, Compliancecharter, integriteitsbeleid, gedragsregels die eigen zijn aan de diverse activiteiten, … Omdat de bezoldigingen en andere voordelen die het kan ontvangen van derden in het kader van verzekeringsverrichtingen voor klanten gevoelig zijn op het vlak van belangenconflicten, besteedt DVV daar bijzondere aandacht aan. Volgens de procedures en de richtlijnen van de maatschappij kunnen die bezoldigingen en voordelen slechts bekomen worden als de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten verbeterd wordt. DVV zal in dat verband ook handelen in het belang van zijn klanten.
- opleidingen en communicatie over het beleid inzake belangenconflicten en de specifieke regels en procedures die daaruit voortvloeien.
- verantwoordelijkheid van de directie: zij gaan na of de systemen, controles en procedures degelijk zijn en het mogelijk maken potentiële belangenconflicten te voorkomen en te beheren. Zij worden in die taak bijgestaan door de afdeling Compliance, die toeziet op de toepassing en de afstemming van de procedures en de maatregelen die krachtens dit beleid worden genomen en die daarvan verslag uitbrengt bij de directie.

Vergoedingen

De tussenpersoon ontvangt een vaste commissie en een eventuele variabele commissie mbt de verzekeringsovereenkomst en desgevallend een economisch voordeel in dat verband.

Bij directe verkoop (verzekeringsdistributie door een personeelslid van DVV  Verzekeringen) : De medewerker(s) die instaan voor de directe verkoop van de verzekeringspolissen, ontvangen een vaste vergoeding (loon) en desgevallend een variabele vergoeding van de maatschappij mbt de verzekeringsovereenkomst.

 
Kantoor Roeselare
Noordlaan 23 - 8800 Roeselare

Tel. 051 220 770
Maandag 09.00 - 11.00
Dinsdag 09.00 - 11.00
Woensdag 09.00 - 11.00
Donderdag 09.00 - 11.00
Vrijdag 09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00
En op afspraak
 
DVV Assistance 0800 93 300 in België
  +32 2 286 7286 in het buitenland
Kantoor Moorslede
Kerkstraat 2B - 8890 Moorslede

Tel. 051 210 770
Maandag 09.00 - 11.30
Dinsdag 09.00 - 11.30
Woensdag Op afspraak
Donderdag 09.00 - 11.30
Vrijdag 09.00 - 11.30
En op afspraak